Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

Provozovatelem internetového obchodu www.obouvame.online  je GLAMOUR shoes PRAGUE s.r.o.,

se sídlem: Štefánikova 203/23

IČ: 24670669

DIČ: CZ24670669

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164908      

 

Provozovna:          

OBOUVAME.online

Bubeníčkova 46

615 00 Brno - Židenice

 

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2701574575 / 2010

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a reklamační řád pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

1.2 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“).

1.3 Odlišná ujednání od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.obouvame.online může kupující přihlašovat do svého uživatelského účtu. Tím může kupující provádět objednávání zboží.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Objednávkou dle cen na internetovém obchodu se uzavírá kupní smlouva. Není omezena možnost uzavřít kupní smlouvu za jiných osobně sjednaných podmínek.

3.2 Závazná objednávka obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které je doručováno v rámci území České republiky.

3.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.4 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.5 Pokud dojde v průběhu objednávky ke změnám, řeší kupující tyto změny zasláním e-mailu prodávajícímu nebo telefonicky.

4. Zrušení objednávky

4.1 Zrušení objednávky ze strany prodávajícího je možné z technických důvodů, náhlé změny nákupních cen nebo jiných nepředvídatelných okolností apod, jako je například vyčerpání zásob nebo ztráta schopnosti plnit objednávku. O důvodech zrušení a možných řešeních bude zákazník neprodleně vyrozuměn formou e-mailu, popř. telefonicky.

5. Cena za zboží a platební podmínky

5.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bankovním převodem - platba bankovním převodem na účet prodávajícího 2701574575/2010, vedený u Fio banka, a.s., před dodáním zboží kupujícímu. Jako variabilní symbol platby se vždy uvádí číslo objednávky. Platba za zboží musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději do dvou (2) dnů od učinění objednávky, jinak bude stornována.

- dobírkou - při přebírání zboží od doručovatele - zboží hradíte v hotovosti nebo platební kartou doručovateli.

- hotovostně nebo platební kartou - při osobním odběru na prodejně

5.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6 Na základě kupní smlouvy (objednávky) vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu.

5.7 Osobní odběr

5.7.1 Na základě objednávky je možný osobní odběr na prodejně OBOUVAME.online, Bubeníčkova 46, Brno - Židenice.

5.7.2 Na základě objednávky je možný osobní odběr ZDARMA. Zboží na prodejně rezervujeme po dobu dvou (2) pracovních dnů.

5.7.3 Platba objednávky je možná: převodem na bankovní účet, osobně při převzetí zboží kartou nebo v hotovosti na prodejně.

5.7.4 V případě, že zákazník při osobním odběru zjistí, že nezvolil daný produkt správně, dojde ke zrušení kupní smlouvy - objednávky. Zákazník může vytvořit novou objednávku, která však nemusí být za stejných sjednaných cenových podmínek.

5.7.5 Změnou kupní smlouvy (objednávky), jejím zrušením může zákazník nakoupit zboží za podmínek stanovenách přímo v kamenném obchodě.

5.7.6 U předem zaplacené objednávky, kterou zákazník zrušil při osobním odběru bude zákazníkovi částka vrácena bezhotovostně zpět na účet ze kterého byla objednávka k osobnímu odběru zaplacena.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2 Z důvodu reklamace viz. reklamační řád.

6.3 Z jiných důvodů viz. vrácení zboží.

6.4 Odstoupení od smlouvy je možno provést také osobně na prodejně.

6.6 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Peněžní prostředky budou kupujícímu vráceny na základě vyplněného formuláře kde bude uvedeno číslo účtu na který budou finanční prostředky vráceny.

6.7 Odstoupením od kupní smlouvy reklamací nebo vrácením zboží je prodávající oprávněn započíst náklady s tímto vzniklé (např.: balné, poštovné atd.)

7. Přeprava a dodání zboží

7.1 Způsob doručení zboží určuje kupní smlouva.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍHO SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami na elektronickou adresu kupujícího.

8.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas kdykoliv odvolat.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 25.5.2018

Aktualizováno 25.4.2020

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.